Aanmelding

Na een verwijzing door de huisarts of specialist voor de Specialistische GGZ bekijken we in een korte telefonische aanmelding of mijn aanbod lijkt te passen. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een intake/eerste gesprek. Na het eerste gesprek volgen vaak nog één of twee onderzoeksgesprekken. Voor het eerste gesprek is het belangrijk dat u de verwijsbrief van uw huisarts meebrengt. Het is van belang dat in de brief de volgende informatie staat:

  1. Gegevens huisarts/verwijzer (inclusief AGB code)
  2. Gegevens patient (inclusief BSN nummer)
  3. Verwijzing SGGZ of BGGZ
  4. Vermoedelijke DSM V stoornis
  5. Handtekening verwijzer en/of praktijkstempel
  6. Datum verwijzing

De brief mag maximaal 6 maanden oud zijn. Als de brief niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt de zorg mogelijk niet vergoed door de verzekeraar. Daarnaast verzoek ik u uw paspoort en verzekeringsbewijs mee te brengen naar het eerste gesprek. Ik ben verplicht uw identiteit te verifiëren.

Advies

Na de intakefase volgt een advies voor behandeling of voor verder/aanvullend onderzoek. In een adviesgesprek zal, naast praktische zaken, ook de diagnose en het behandeladvies worden besproken. Mocht u toch niet op de goede plek zijn bij mij dan help ik u zo mogelijk en/of wenselijk bij het vinden van een alternatief of verwijs ik u terug naar de huisarts.

Behandeling

Na het adviesgesprek zullen de klachten, diagnose en doelen voor de behandeling in overleg worden vastgelegd in een behandelplan/behandelovereenkomst die we beide ondertekenen. Bij aanmelding van adolescenten worden, afhankelijk van leeftijd en wensen, soms ook de ouder(s) betrokken. Een eventuele ouderbegeleiding zal meestal door een collega worden uitgevoerd. De gesprekken voor psychotherapie zijn meestal wekelijks, soms tweewekelijks en duren 45 minuten. De frequentie en duur hangt af van wat nodig, mogelijk en wenselijk is en komt in overleg tot stand evenals de regelmatige beoordeling van de voortgang en de evaluatie aan het eind.

Er bestaan informele samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde collega’s (voornamelijk psychotherapeuten en psychiaters). Er vindt met enige regelmaat overleg plaats en intervisie met collega BIG geregistreerde psychotherapeuten/psychiaters. De gegevens worden geanonimiseerd besproken. Over het beloop van de behandeling zal in het algemeen, tenzij u daar bezwaar tegen heeft, regelmatig verslag worden gedaan aan de huisarts.

Uw behandeling wordt ook regelmatig geëvalueerd m.b.v. een vragenlijst. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Via Reflectum krijgt u aan het begin en aan het eind en mogelijk ook tussentijds een of meerdere korte vragenlijsten per mail toegestuurd. Dit is een verzoek van uw zorgverzekeraar. U heeft het recht hier niet aan mee te werken. Uw gegevens worden globaal beschreven in een goed beveiligd elektronisch patiënten dossier van Axians.